BTCTurk API — AVAX-BTC-ETH ANALİZİ

https://docs.btcturk.com/public-endpoints/ohcl-data

BTCTurk API’sini kullanmaya devam edelim. Dün AVAX analizi yaparken, birçok Coin’i tek kod üzerinden nasıl görebileceğimi düşündüm. Sonra while ve for ile bu işi yapabileceğimi anladım. Şimdi bakalım.

Bu kodun çıktısı

AVAX

BTC

ETH

olacaktır. Bingo !

Kodumuzu güncelleyelim. Mustafa hocam, liste[i] değişkenini koda yerleştirmemde yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ederim ama twitter adresini vermem.:)

Tüm hacim bilgilerini çekelim.

Fiyatları topluca çekelim

Gün değişkenini çekelim ve normal tarihe dönüştürelim

Dataframe zamanı!

avax_df = pd.DataFrame(zip(avax_volume, avax_price, avax_time), columns = [‘Hacim’, ‘Fiyat’, ‘Gun’])

btc_df = pd.DataFrame(zip(btc_volume, btc_price, btc_time), columns = [‘Hacim’, ‘Fiyat’, ‘Gun’])

eth_df = pd.DataFrame(zip(eth_volume, eth_price, eth_time), columns = [‘Hacim’, ‘Fiyat’, ‘Gun’])

Seaborn ve matplotlib kurma zamanı

İki değişkeni aynı grafik üzerinden göstereceğiz. Şu web sitesinden yararlandım.

Kütüphanelerimizi yükleyelim.

#AVAX Grafiğimizi çizdirelim.

#BTC Grafiğimizi çizdirelim

#ETH Grafiğimizi çizdirelim

Dr. Engin YILMAZ

https://github.com/veridelisi/CEX/blob/main/BtcTurk_AVAX_BTC_ETH

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store